MST

(Meyer & Stüdeli / Roamer, Solothurn, Schweiz)

Kaliberliste

  Kaliber Größe Hemm. Steine Stoßsi. Aufbau Ausstattung Zustand
📰 ? 5 3/4 x 7''' A 17 Incabloc
A,HSKM,F OK
📰 2 11 1/2''' Z 1 keine
C,SKMF Unruhzyl. def.
301 OK
📰 323 8 3/4''' Z 2 keine
C,SKMF s OK
📰 366 5 3/4 x 6 3/4''' A 17 keine
A,HSKM,F OK
📰 374 10 1/4''' S 15 keine
AH,SKMF s Unruh defekt
📰 414 11 1/2''' A 17 Incabloc
A,HSK,M,F SCD Zentralsekundenwelle def.
422 Wasserschaden
📰 431 7''' A 17 Incabloc
A,HSKM,F OK
466
📰 963 11 1/2''' A 17 ?
A,HSKF,M SCD,QG,RDR OK

Details

Per Klick auf die Fotos gelangt man zu den Detailseiten der einzelnen Werke
 

  MST ?

  MST 2

  MST 323

  MST 366

  MST 374

  MST 414

  MST 431

  MST 963