Omega

(Omega S.A., Biel-Bienne, Schweiz)

Kaliberliste

  Kaliber Größe Hemm. Steine Stoßsi. Aufbau Ausstattung Zustand
📰 R13.5 6 x 7 3/4''' A 15 keine
A,HS,KMF OK
244 OK
483 OK
📰 485 4 3/4''' A 17 KIF Ultraflex
A,HS,KMF OK
580 Minutenwelle def.
📰 613 12 1/4''' A 17 Incabloc
A,HSK,Z,MF SCI,QG,RDR OK
📰 690 3 1/4 x 8 1/4''' A 17 KIF Flector
A,H,SK,MF Aufzug defekt
1100 Wasserschaden

Details

Per Klick auf die Fotos gelangt man zu den Detailseiten der einzelnen Werke
 

    Omega R13.5

    Omega 485

    Omega 613

    Omega 690